Návštěvní řád

Metronome Festival Prague 2017 – Praha 7 – areál výstaviště (Praha 7 – Holešovice)

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tento návštěvní řád je směrnicí vydávanou promotérem akce Metronome Production s.r.o., IČO: 04658639, se sídlem Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha, zapsanou v obchodním rejstříku
   251541 C, Městský soud v Praze (dále jen „provozovatel“ a/nebo „pořadatel“ a/nebo „promotér“), která určuje základní závazná pravidla osob vstupujících do prostor konání akce Metronome 2016 (dále jen „areál akce“) a využívajících zařízení umístěných v areálu akce (dále jen „návštěvní řád“) v době konání výše uvedené akce tzn. ve dnech – 23. 06. 2017 (pátek) a 24. 06. 2017 (sobota).
  2. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti, zajištění požární ochrany, hygieny, zajištění ochrany zdraví a majetku v areálu akce a rovněž zabezpečení ideálních podmínek průběhu všech sportovních, společenských a/nebo kulturních akcí (dále jen „akce“), které budou pořádány v areálu akce. Cílem návštěvního řádu akce je též zajištění příjemné kulturní, sportovní a společenské atmosféry v areálu.
  3. Areálem akce se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí viditelně ohraničené prostory provozovatele na pozemcích výstaviště v Holešovicích v Praze 7 (dále jen „areál akce“). Pro návštěvníky bude areál otevřen v níže uvedených dnech, časech a jednotlivých prostorách areálu akce:

   AREÁL
   pátek 13:00- sobota 05:00
   sobota 12:00 - neděli 05:00

   KEMP
   čtvrtek 14:00 - neděle 14:00
    
  4. Zakoupením vstupenky a/nebo předložením vstupenky při vstupu do areálu a/nebo vstupem do areálu akce vyjadřuje každý návštěvník souhlas s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu a okamžikem vstupu do areálu akce se tento návštěvní řád stává pro každého návštěvníka závazným, a to po celou dobu pobytu v areálu akce.
   Návštěvníkem a/nebo veřejností se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí každá osoba vstupující do areálu akce, a to včetně zástupců médií.
  5. Ustanovení tohoto návštěvního řádu se použijí obdobně i na osoby vstupující do areálu akce na základě zvláštního smluvního vztahu s provozovatelem a/nebo jeho smluvními partnery (dále jen „personál“).
 2. Areál akce
  1. Areál akce slouží návštěvníkům k trávení volného času a k aktivní účasti a sledování akcí, které jsou v areálu pořádány.
  2. Veřejnost může do areálu akce, resp. do jeho příslušně vymezených zón, vstupovat pouze se souhlasem provozovatele a/nebo pouze v návštěvních hodinách a/nebo pouze v souladu s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu. Jakékoliv reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do areálu.
  3. Dozor nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu provádí řádně označení pracovníci provozovatele a další k tomu provozovatelem pověřené a řádně označené osoby, bezpečnostní služba, resp. její řádně označení pracovníci, a v rozsahu svých zákonných pravomocí rovněž Policie České republiky a Městská policie hl. m. Prahy.
  4. V areálu akce mohou pobývat pouze návštěvníci s platnou vstupenkou a/nebo jiným dokladem opravňujícím je k pobytu v areálu, resp. v jeho jednotlivých zónách (např. akreditační kartou). Každá osoba v areálu akce je povinna po celou dobu svého pobytu v areálu mít při sobě vstupenku a/nebo jiný doklad opravňující k pobytu v areálu a na žádost pracovníka pořadatele, pořadatelem pověřené osoby a/nebo bezpečnostní služby bez prodlení prokázat své oprávnění k pobytu v areálu.

   Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu v areálu akce, nemusí být do areálu vpuštěn a/nebo může být z areálu vyveden.
  5. Vstupenka do areálu akce platí výhradně pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a případně také sektor, řadu a místo na ní uvedené. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená a kompletní, tj. s kontrolním ústřižkem a není-li provozovatelem stanoveno jinak, opravňuje pouze k jednomu vstupu do areálu akce. Při opuštění areálu akce pozbývá vstupenka platnosti, pokud na vstupence není výslovně uvedeno jinak. Návštěvník, který hodlá v tentýž den areál akce opětovně navštívit, může být na jeho výslovnou žádost a na základě rozhodnutí/povolení pořadatele označen při opuštění areálu nepřenosnou páskou na ruce, na základě které bude v tentýž den do areálu akce opětovně vpuštěn. Vstupenka je nepřenosná, pokud na vstupence není výslovně uvedeno jinak.
  6. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek, stejně tak jako osoby, které svým chováním ohrožují bezpečnost a/nebo zdraví osob a/nebo majetku nacházejícího se v areálu akce, pozbývají oprávnění k pobytu v areálu akce a nemusí být do areálu akce vpuštěny a/nebo mohou být pracovníkem pořadatele, pořadatelem pověřenou osobou a/nebo bezpečnostní službou z areálu akce vyvedeny.

   Stejně tak nemusí být do areálu akce vpuštěny a/nebo mohou být z areálu akce vyvedeny osoby, které porušují pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu a/nebo, které nerespektují pokyny pracovníků pořadatele, pořadatelem pověřených osob a/nebo bezpečnostní služby.
  7. Osoby, které nebudou za podmínek dle tohoto návštěvního řádu do areálu akce vpuštěny a/nebo budou z areálu akce vyvedeny, nemají nárok na náhradu uhrazeného vstupného, či jiných nákladů vynaložených na vstup a účast na akcích pořádaných v areálu akce.

   Osobám uvedeným v tomto ustanovení může být pořadatelem zároveň omezen, či zcela zakázán vstup do areálu akce.
  8. V areálu akce je zakázán prodej tabákových a alkoholických výrobků osobám mladším 18 let. Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo zcela zakázat prodej tabákových a alkoholických výrobků po dobu konání vybraných akcí pořádaných v areálu akce.

   Informace o zvláštním zákazu prodeje tabákových a alkoholických výrobků dle tohoto ustanovení bude vždy vhodně uveřejněna v areálu akce a zároveň bude provozovatelem, nebo bezpečnostní službou dána na vědomí všem dotčeným osobám.
 3. Povinnosti návštěvníků
  1. Návštěvníci akce jsou povinni chovat se v jeho areálu akce tak, aby svým jednáním neohrožovali bezpečnost a/nebo zdraví třetích osob a/nebo jejich majetek, stejně tak jako zařízení umístěná v areálu akce a dále svým chováním neomezovat, neohrožovat či neobtěžovat ostatní návštěvníky nad míru odpovídající okolnostem vyplývajícím z průběhu akcí pořádaných v areálu akce.
  2. Návštěvníci akce jsou povinni dodržovat pokyny a nařízení pracovníků pořadatele, osob pověřených pořadatelem a/nebo bezpečnostní služby, jakož i pokyny a nařízení Policie České republiky, Městské policie hl. m. Prahy, hasičské služby promotéra a zdravotnické záchranné služby.
  3. Návštěvníci akce jsou povinni respektovat pravidla vyplývající z tohoto návštěvního řádu a obecně závazných právních předpisů, jakož i pravidla slušného chování a dobrých mravů.
  4. Návštěvníci akce mají zakázáno vnášet do areálu akce a/nebo mít v areálu akce v držení zejména následující předměty:
   1. rasistické, hanlivé, vulgární, či jiné materiály odporující dobrým mravům;
   2. zbraně jakéhokoliv druhu, jakož i všechny předměty použitelné jako sečné, bodné, či úderové zbraně či jiné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost, zdraví či život návštěvníků;
   3. leptavé, hořlavé, výbušné, barvicí, toxické nebo jiné látky ovlivňující zdraví;
   4. lahve, nádoby, plechovky nebo jiné předměty z lámavých, z tříštivých nebo výjimečně tvrdých materiálů;
   5. pyrotechniku nebo odpalovací zařízení;
   6. alkoholické nápoje a/nebo návykové a omamné látky;
   7. zvířata s výjimkou asistenčních psů pro tělesně postižené osoby;
   8. materiály propagující politickou stranu nebo hnutí, či jakékoliv politicky zaměřené materiály;
   9. nadměrná zavazadla;
   10. materiály, které by propagovaly osoby, které nejsou oficiálními partnery provozovatele, a/nebo jakékoliv jiné materiály, jejichž užitím v areálu by mohla být porušena ochrana dobrého jména promotéra a jeho partnerů.
   V případě vnášení či dovážení jízdních kol, skateboardů či koloběžek berou návštěvníci na vědomí, že na nich v areálu akce smějí jezdit pouze v místech k tomuto účelu určených.

   O nebezpečnosti a/nebo nevhodnosti jednotlivých předmětů vnášených návštěvníkem do areálu akce má právo rozhodnout provozovatel nebo jím pověřené osoby, a to zejména vedoucí pracovníci bezpečnostní služby (např. Supervisor) a/nebo jemu nadřízené osoby, při vstupu do areálu akce, popř. i kdykoliv po vstupu návštěvníka do areálu akce. Rozhodnutí těchto osob je pro návštěvníka areálu závazné. Osoby držící nebezpečné a/nebo nevhodné předměty ve smyslu tohoto článku jsou povinny tyto předměty zanechat na svoji odpovědnost mimo areál akce. V opačném případě pozbývají osoby držící nebezpečné a/nebo nevhodné předměty ve smyslu tohoto článku oprávnění k pobytu v areálu akce a nemusí být do areálu akce vpuštěny a/nebo mohou být pracovníkem pořadatele, pořadatelem pověřenou osobou a/nebo bezpečnostní službou z areálu akce vyvedeny.
  5. Návštěvníci jsou povinni umožnit pracovníkům provozovatele, provozovatelem pověřeným osobám a/nebo bezpečnostní službě provést prohlídku vnášených předmětů a zavazadel za účelem kontroly dodržování předchozího ustanovení.
   Odmítne-li návštěvník provedení prohlídky dle tohoto ustanovení, pak nemusí být do areálu akce vpuštěn a/nebo může být z areálu akce vyveden.
  6. Návštěvníci akce souhlasí s provedením bezpečnostní prohlídky za účelem kontroly dodržování tohoto návštěvního řádu, a to jak prohlídky zavazadel, tak osobní prohlídky pracovníky provozovatele, provozovatelem pověřenými osobami a/nebo bezpečnostní službou.
   1. V rámci bezpečnostní prohlídky mohou být návštěvníci areálu podrobeni kontrole např. prostřednictvím k tomu určených technických prostředků.
   2. Odmítne-li návštěvník provedení bezpečnostní prohlídky dle tohoto ustanovení, pak nemusí být do areálu akce vpuštěn a/nebo může být z areálu akce vyveden.
  7. Návštěvníkům akce je dále zakázáno:
   1. projevovat, rozšiřovat či veřejně propagovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení a/nebo k takovému jednání jiné podněcovat;
   2. propagovat jakoukoliv politickou stranu nebo hnutí, či výrobek nebo službu;
   3. přelézat, či vstupovat na jakékoliv stavby a zařízení v areálu akce, a to zejména fasády, ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stromy, sloupy, střechy, mantinely, podpůrné konstrukce apod.;
   4. vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky resp. personál a/nebo k nimž nemá odpovídající vstupní oprávnění;
   5. vhazovat jakékoliv předměty do prostor, v nichž se pohybují návštěvníci, personál nebo účinkující – např. jevišť a hledišť;
   6. sedět a/nebo ležet a/nebo stát a/nebo klečet na zábranách, plotech, nášlapných bariérách
    a dalších zařízeních či technických prostředcích promotéra a jeho dodavatelů, které nejsou
    k výše uvedeným činnostem výslovně určeny;
   7. pořizovat v areálu jakékoliv zvukové, či obrazové záznamy pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu provozovatele;
   8. kouřit mimo prostor k tomu vyznačených provozovatelem;
   9. svévolně přemisťovat, či jiným způsobem manipulovat se zařízením a/nebo vybavením promotéra resp. jeho dodavatelů umístěným v areálu;
   10. jakýmkoliv způsobem manipulovat s rozvody vody, elektrické energie, vzduchu, či jiným zařízením v areálu akce;
   11. ničit jakékoliv zařízení a vybavení umístěné v areálu akce, a to včetně parkových dřevin a travin;
   12. popisovat, polepovat nebo pomalovávat jakékoliv zařízení, vybavení nebo komunikace v areálu akce;
   13. konat tělesné potřeby mimo toalety, či jakýmkoliv jiným způsobem znečišťovat areál akce;
   14. pohybovat se v areálu mimo komunikace, či mimo komunikace a plochy za tím účelem označené provozovatelem;
   15. vjíždět do areálu bez předchozího souhlasu, popř. instrukce provozovatele;
   16. vyhrožovat násilím a/nebo se jej dopustit vůči jednotlivci a/nebo skupině osob a/nebo k takovému jednání jiné podněcovat.
  8. Návštěvníci a personál akce jsou s ohledem na oblast požární ochrany zejména povinni:
   1. počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku a/nebo rozšíření požáru;
   2. respektovat zákaz – zakládání ohně, zapalování a/nebo odstřelování jakékoliv pyrotechniky v areálu akce či v jeho sousedství;
   3. v případě zjištění požáru postupovat v souladu s požární poplachovou směrnicí, která je přílohou tohoto návštěvního řádu;
   4. respektovat zákaz rozdělávání ohně v celém areálu akce;
   5. respektovat zákaz používání grilů v kempech v areálu akce bez přítomnosti dozorující dospělé osoby, v blízkosti stanů, hořlavin a jiných předmětů hrozících vznícením; grilování je povoleno pouze v zóně k tomuto účelu zvlášť vyhrazené; za dozorující dospělou osobu není považována osoba, která je pod vlivem návykové látky;
   6. respektovat zákaz používání grilů v kempech v areálu akce s použitím tlakových nádob na stlačené plyny;
   7. respektovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve stanech v kempech v areálu akce;
   8. respektovat  zákaz  plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou nebo hořlavou směs;
   9. respektovat zákaz vypouštění tzv. „lampionů štěstí“, známých též jako „létající přání“.
  9. Návštěvníci nejsou oprávněni bez předchozího písemného souhlasu a/nebo v rozporu s podmínkami uděleného písemného souhlasu provozovatele vykonávat v areálu akce jakoukoliv podnikatelskou nebo obdobnou činnost, či ostatním návštěvníkům rozdávat a/nebo prodávat jakékoliv předměty, a to včetně novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů, apod., nebo uvnitř areálu skladovat jakékoliv předměty.
  10. Návštěvníci se při vstupu do jednotlivých částí areálu akce seznámí s provozním řádem/provozními podmínkami předmětného prostoru a jsou povinni se tímto provozním řádem/podmínkami v příslušném prostoru řídit a respektovat pokyny pořadatele, resp. jím pověřených osob.
 4. Odpovědnost za škodu
  1. Vstup a užívání areálu akce uskutečňují návštěvníci na vlastní nebezpečí a návštěvníci jsou povinni si v areálu akce počínat tak, aby předcházeli vzniku škod na zdraví a/nebo majetku, a to jak na vlastním, tak na zdraví nebo majetku třetích osob.

   Pořadatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu na zdraví a/nebo majetku vzniklou na straně návštěvníka zaviněním jiného návštěvníka a/nebo návštěvníků, a to jak v případě úmyslného, tak ani neúmyslného jednání, kterým by škoda byla způsobena. Škodu lze uplatnit výhradně přímo na osobě a/nebo osobách, která/které svým jednáním danou škodu způsobila/způsobily.
  2. Návštěvníci jsou povinni odkládat věci pouze na místech k tomuto účelu přímo vyhrazených provozovatelem. Provozovatel neodpovídá za ztrátu věcí mimo místa jím vyhrazená k odkládání či úschově.
   Věci odložené mimo místa k tomuto účelu vyhrazená provozovatelem mohou být provozovatelem z důvodu bezpečnosti odstraněny a dále s nimi bude provozovatelem nakládáno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
  3. Návštěvníci jsou povinni odevzdat provozovateli, provozovatelem pověřené osobě a/nebo bezpečnostní službě všechny předměty nalezené v areálu akce pokud zákon nestanoví jinak.

   V případě, že návštěvníci v areálu akce naleznou jakékoliv podezřelé předměty, či předměty, jež jsou způsobilé ohrozit majetek, životy a/nebo zdraví třetích osob, jsou povinni bezodkladně informovat provozovatele, provozovatelem pověřené osoby, bezpečnostní službu. Každý návštěvník odpovídá provozovateli a/nebo jakékoliv třetí osobě za škodu vzniklou v důsledku jeho porušení pravidel vyplývajících z tohoto návštěvního řádu a/nebo jiných závazných právních předpisů.
  4. Provozovatel je oprávněn požadovat na návštěvníkovi vydání věci, kterou byla způsobena provozovateli a/nebo jakékoliv třetí osobě úraz a/nebo škoda.
  5. Návštěvníci jsou povinni informovat provozovatele a/nebo bezpečnostní službu o jakýchkoliv úrazech a/nebo vzniku škody v areálu akce.
  6. V případě evakuace areálu akce resp. jeho částí, či jiných mimořádných situací jsou návštěvníci povinni dodržovat „Požární poplachovou směrnici“ a evakuační řád areálu a řídit se pokyny provozovatele, provozovatelem pověřených osob, bezpečnostní služby a/nebo složek integrovaného záchranného systému. Požární poplachová směrnice tvoří přílohu tohoto návštěvního řádu.
 5. Ostatní ustanovení
  1. Vstupem do areálu akce návštěvníci souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu, přenosu či produkce akce pořádané v areálu akce pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části akce pořádané v areálu akce pořadatelem a/nebo jeho smluvními partnery.

   Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je návštěvníky pořadateli
   a jeho smluvním partnerům udělován na dobu neurčitou.
  1. Návštěvníci akce dále berou na vědomí, že v areálu akce mohou být pořizovány zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství. Za tímto účelem návštěvníci akce udělují vstupem do areálu pořadateli, resp. promotérem pověřeným osobám pořizujícím zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství  ve smyslu § 84 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, souhlas s pořízením jejich podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, které se návštěvníků týkají nebo se týkají jejich projevů osobní povahy, a souhlasí s jejich volným použitím a šířením, a to bez jakéhokoli omezení ve formě, obsahu a rozsahu využití, bez jakéhokoli územního omezení a bez jakéhokoli časového omezení. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
 6. Závěrečná ustanovení
  1. Pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu mohou být dále doplňována pravidly vztahujícími se k jednotlivým akcím pořádaným v areálu akce nebo jeho částem. Takováto doplňující pravidla budou vždy vhodně uveřejněna v areálu akce a/nebo jeho části, či k dispozici u provozovatele, nebo u bezpečnostní služby a návštěvníci jsou povinni je dodržovat.

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 22. 6. 2017.
V Praze dne 9. 5. 2017

P.T. Martin Voňka v.r.
jednatel